דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
ברוך הבא אורח התחבר או הרשם

customer service phone

מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות – Super Party

עודכן לאחרונה ב-_7___[יום] ב_יוני____[חודש], 2017

1.              תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון ומתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

2.              מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות היא יידוע המשתמש במידע שנמסר לחברה על ידו באתר ו/או נאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר, הנשמר במאגר מידע המצוי בבעלות החברה, האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעות האתר ואת האופן בו מבצעת החברה שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת רכישת המוצרים באתר או מוצרים המוצעים למכירה בסניפי החברה.

3.              הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מהאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

4.              החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במועד רכישת המוצרים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים.

5.              מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את פרטי המשתמש, מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. הרישום באתר באמצעות סימון "הסכמה לקבלת דיוור אלקטרוני" כמוהו כהסכמה אקטיבית ופוזיטיבית של המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מטעם החברה ו/או מי מטעמה אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר. הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 (להלן: "חוק התקשורת").

6.              משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה, בהודעה בפקס או במשלוח דואר אלקטרוני, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו מרשימת הדיוור של החברה.

7.              כל משתמש זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את המידע או למחקו. כמו כן, המשתמש זכאי לבקש כי מידע אודותיו לא יימסר לאחר. משתמש שברצונו לעשות איזה מהפעולות הללו יפנה לחברה בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר, והחברה תפעל למילוי בקשתו בהתאם לחובות המוטלים עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. מובהר בזאת כי ביחס לדרישה למחיקה או הסרה מהמאגר או חלק ממנו – החברה תסיר או תמחק את פרטי המשתמש מרשימת התפוצה של דיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות יוסיף להישמר על ידי החברה למשך הזמן הנדרש על פי חוק.

8.              שימוש בעוגיות; Google Analytics

8.1.        החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך איסוף מידע שאינו אישי וכן כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. תגי אינטרנט מוסרים לאתר מידע כגון כתובת ה- IP וסוג הדפדפן של הגולש. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות ותגי האינטרנט נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר הגולש, למשך זמן הגלישה, לאתר שהובילו את הגולש לאתר, ומשמש לצרכים סטטיסטיים ויצירת דוחות.

8.2.        חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הגולש יסגור את הדפדפן, וחלקן ישמר על הכונן הקשיח במחשבו של הגולש. הגולש רשאי לבחור לסרב לשימוש בעוגיות (אם וככל שהדפדפן שלו מחשבו מאפשר זאת) אם מובהר כי הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש של הגולש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

8.3.        בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש בכלים כדוגמת "Google Analytics", לצורך איסוף וניתוח תנועות הגולשים באתר (ובכלל זה, כמות גולשים באתר, דרכי הגעה לאתר, דפים נצפים באתר, רזולוציות מסך משתמש וכו'), על מנת לשפר וליעל את האתר, מדידת יעילות פרסומות באתר והתאמת תכנים ומודעות לתנועות גולשים באתר. השימוש ב- "Google Analytics" כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של "Google".

9.              החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש לצדדים שלישיים, ולמעט במקרים כדלקמן:

9.1.        על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.

9.2.        בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין.

9.3.        בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

9.4.        בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.

9.5.        במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

10.          החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה. עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

11.          המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

12.          תכנים, כתבות ופרסומות

 

באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

13.          אבטחת מידע

13.1.     החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה.

13.2.     עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.